[For English version see below]

Între 7-8 iulie, în Hamburg, Germania, liderii celor mai puternice țări din punct de vedere economic s-au reunit în cadrul Summitului G20. Pe lângă liderii țărilor G20 (din care fac parte Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Franța, Germania, India, Indonezia, Italia, Japonia, Mexic, Rusia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Coreea de Sud, Turcia, Marea Britanie, SUA și Uniunea Europeană), la Summit au mai participat și reprezentanții Guineei, Olandei, Norvegiei, Senegalului, Singapore, Spaniei, Elveției și  Vietnamului (oaspeți permanenți), precum și cei ai celor mai importante organizații internaționale (Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Financial Stability Board, Națiunile Unite, Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Organizația Internațională a Muncii, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) și Organizația Mondială a Sănătății.

            Agenda Summitului s-a axat pe trei piloni:

 1. Building Resilience (Construirea Rezistenței) – economie mondială, comerț global, ocuparea forței de muncă, piețe financiare/arhitectură financiară internațională, cooperare în domeniul taxării
 2. Improving Sustainability (Creșterea Sustenabilității) – climă și energie, Agenda 2030, digitalizare, sănătate, responsabilizarea femeilor (women empowering)
 3. Assuming Responsibility (Asumarea Responsabilității) – abordarea cauzelor delocării, parteneriat cu Africa, lupta contra terorismului, anti-corupție, agricultură/securitate alimentară

Statele și-au reafirmat angajamentul față de cooperarea economică și financiară internațională în vederea consolidării creșterii. Liderii au ținut să puncteze angajamentul lor de a păstra piețele deschise, punând în evidență importanța cadrelor de comerț și investiții reciproc avantajoase, precum și dorința de a continua lupta contra protecționismului.

Unul dintre subiectele de pe agenda discuțiilor a fost protecția socială. Liderii G20 au declarat că vor lua măsuri imediate și eficiente pentru a elimina munca copiilor până în 2025, munca forțată, traficul de persoane și toate formele de sclavie modernă. Aceștia au anunțat și lansarea Vision Zero Fund, destinat prevenirii accidentelor și deceselor legate de locul de muncă.

Summitul a avut în vedere și o agendă digitală. În acest sens, participanții au discutat despre necesitatea creării de poduri digitale de-a lungul diverselor dimensiuni, inclusiv venit, vârstă, geografie și gen. Scopul este conectarea digitală a tuturor cetățenilor până în anul 2025 și aducerea acestei infrastructuri în țărilor cu sub-dezvoltate.

Educația a fost un alt subiect important în cadrul acestei întâlniri. Liderii au recunoscut rolul important al educației vocaționale, incluzând stagii de ucenicie de calitate, în scopul integrării tinerilor de piața muncii. Un astfel de scop, spun aceștia, poate fi atins printr-un parteneriat strâns între guverne, comunitățile de afaceri și partenerii sociali.

Responsabilizarea femeilor reprezintă una dintre principalele probleme discutate. Astfel, membrii G20 au în vedere reducerea diferenței de gen în ceea ce privește participarea pe piața muncii cu 25% până în 2025. În sprijinul acestui obiectiv, a fost lansată Women Entrepeneurs Financing Intiative (We-Fi).

Poate unul dintre cele mai controversate subiecte, luând în considere situația politică actuală, a fost cel al reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră. Liderii și-au reafirmat angajamentul de a reduce aceste emisii prin investirea în energiile verzi și eficiență energetică. Este de notat faptul că aceștia au luat act de decizia SUA de a se retrage din Acordul de la Paris. Liderii celorlalte state G20 au declarat că Acordul de la Paris este ireversibil. Cu alte cuvinte, într-un anumit sens (comerț și climă), G20 a fost, de fapt, G19 plus SUA, marcând o nouă etapă în izolarea lui Trump față de liderii celorlalte mari puteri.

Alte subiecte de discuție de pe agenda Summitului G20:

 • Arhitectura financiară internațională
 • Cooperare fiscală internațională și transparență financiară
 • Protecția împotriva crizelor din domeniul sănătății și îmbunătățirea sistemelor de sănătate
 • Dezvoltarea sustenabilă
 • Securitate alimentară, sustenabilitatea rezervelor de apă și forța de muncă tânără din mediul rural
 • Eficiența energetică și poluarea marină – au fost lansate G20 Resource Efficiency Dialogue și G20 Marine Litter Action Plan
 • Lansarea parteneriatului G20 – Africa – motto-ul partneneriatului este „Accepting responsibility”
 • Lupta contra corupției

Summitul G20 de la Hamburg a pus în discuție multe dintre problemele presante de la ora actuală. Pe lângă adoptarea unor documente precum Hamburg Action Plan (aici), au fost lansate și multe forumuri de discuție, care să angreneze societatea civilă în găsirea de soluții: Science20 Dialogue Forum, Women20 Dialogue Forum, Business20 Dialogue Forum, Labour20 Dialogue Forum, Think20 Dialogue Forum, Youth20 Dialogue Forum, Civil20 Dialogue Forum. Va rămâne de văzut cât progres se va înregistra până la viitorul Summit G20, ca avea loc în 2019 în Argentina.

Between 7-8 July, in Hamburg, Germany, the leaders of the most economically powerful countries met for the G20 Summit. Besides the G20 countries leaders (Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, United Kingdom, USA and European Union), the representatives of Guinea, the Netherlands, Norway, Senegal, Singapore, Spain, Switzerland and Vietnam (permanent guests) and of the most important international organisations (World Bank, International Monetary Fund, Financial Stability Board, United Nations, Food and Agriculture Organisation, International Labour Organisation, International Trade Organisation, Organisation for Economic Co-operation and Development and World Health Organisation) also took part to the Summit.

            The Summit Agenda was targeted on three directions:

 1. Building Resilience – global economy, world trade, employment, financial markets/financial architecture, cooperation regarding taxation policy
 2. Improving Sustainability – climate and energy, the 2030 Agenda, digitalisation, health, women empowering
 3. Assuming Responsibility – tackling the causes of displacement, partnership with Africa, anti-terrorism fight, anti-corruption, agriculture/food security

The states reaffirmed their commitment towards international economic and financial cooperation in order to achieve a sustainable growth. The leaders also expressed their commitment to maintain open markets, emphasizing the importance of mutually advantageous trade and investment frameworks, as well as their will to fight against protectionism.

One of the topics in question was social protection. The G20 leaders declared they would take immediate and effective measures in order to eliminate child labour, forced labour, human trafficking and all forms of modern slavery. They also announced the launching of the Vision Zero Fund, destined to prevent work-related injury and deaths.

The Summit also included a digital agenda. In this regard, the participants discussed about the necessity of creating digital bridges across different dimensions, including income, age, geography and gender. The goal is digitally connecting all the citizens by 2025 and bringing this infrastructure in low-income countries.

Education was another important topic of the meeting. The leaders recognised the important role of vocational education, including quality apprenticeship, in order to integrate young people in the work market. Such goal, they say, can be reached through a close partnership between governments, business communities and social partners.

Women empowering was one of the main topics. Thus, the G20 members set the goal of reducing gender gap in the work force by 25% by year 2025. In order to achieve this goal, the Women Entrepeneurs Financing Intiative (We-Fi) was launched.

One of the most controversial topics, considering the present political climate, was reducing the greenhouse gas emissions. The leaders reaffirmed their commitment to reduce these emissions by investing in clean energy and energy efficiency. It is important to mention that they also took note of USA’s decision to withdraw from the Paris Agreement. The leaders of the other G20 states declared that the Paris Agreement is irreversible. In other words, in a certain way (in terms of climate and trade), G20 was actually G19 plus USA, thus marking a new step in Trump’s isolation from the leaders of the other great powers.

Other topics on the G20 Summit agenda:

 • International financial architecture
 • International tax cooperation and financial transparency
 • Protection against health crises and improvement of health systems
 • Sustenable development
 • Food security, water sustenability and young rural work force
 • Energy efficiency and marine litter – the launching of G20 Resource Efficiency Dialogue and G20 Marine Litter Action Plan
 • Africa partnership – under the motto „Accepting responsibility”
 • Anti-corruption

The G20 Summit in Hamburg opened to discussion many of the pressing topics of today. Besides adopting a series of documents, like the Hamburg Action Plan (here), a lot of discussion forums were launched, in order to stimulate the civil society to be part of the solution: Science20 Dialogue Forum, Women20 Dialogue Forum, Business20 Dialogue Forum, Labour20 Dialogue Forum, Think20 Dialogue Forum, Youth20 Dialogue Forum, Civil20 Dialogue Forum. The results will be seen in the next G20 Summit, that will take place in 2019 in Argentina.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.