[For English version see below]

Duminica acesta, locuitorii din Landul german Nordrhein – Westfalen (Renania de Nord – Westfalia) sunt chemați la urne pentru a-și alege Parlamentul local pentru următorii 5 ani. Care sunt mizele acestor alegeri, care sunt principalele partide și cum funcționează sistemul de votare puteți afla în cele ce de mai jos.

Câteva date despre regiunea Nordrhein – Westfalen

Nordrhein – Westfalen este unul dintre cele 16 Landuri (Bundesländer) care formează federația germană, aflându-se pe locul patru ca întindere teritorială. Cu aproximativ 18 milioane de locuitori, acesta este cel mai populat Land din Germania, patru dintre cele mai mare orașe germane (Köln, Düsseldorf, Dortmund și Essen) fiind localizate în această regiune. Nordrhein – Westfalen este una dintre cele mai importante regiuni din punct de vedere economic din Germania, 37 dintre cele mai importante 100 de companii germane avându-și sediul aici.

Sistemul de votare

Landul este condus de un parlament local (Landtag), care deține competențe în domenii precum cultură, educație, siguranță internă, dezvoltare, cercetare și transport. La fiecare 5 ani, locuitorii Landului își aleg Parlamentul local, printr-un sistem de votare mixt denumit reprezentare proporțională personalizată (personalisiertes Verhältniswahlrecht). Astfel, alegătorii oferă două voturi – unul pentru un partid și unul pentru reprezentantul circumscripției electorale. În acest fel, alegătorii pot vota pentru un candidat pentru un loc în Parlament chiar dacă acest candidat nu face parte din partidul votat. Pentru ca un partid să intre în Parlament, acesta trebuie să obțină cel puțin 5% din voturi.

Principalele partide din cursa electorală

Din 2012, Nordrhein – Westfalen este condus de o coaliție formată din SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) și Grupul Verzilor (die Grünen). Atât SPD, cât și die Grünen au scăzut în sondaje de la ultimele alegeri, înregistrând o scădere de 6,1%, respectiv 4,3%. Sondajele arată că partidele cu cele mai mari șanse de câștig sunt SPD și CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands), cel din urmă înregistrând o creștere 3,7%[1]. Alături de aceste trei partide, în cursa electorală s-au mai înscris partidele FDP, AfD (Alternative für Deutschland), die Linke și Piraten. AfD candidează pentru prima oară la aceste alegeri, iar sondajele arată un scor de 7% din voturi, ceea ce înseamnă că acest partid are foarte mari șanse de a obține locuri în viitorul Parlament.

SPD și CDU sunt cele mai importante partide din Germania la ora aceasta, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, făcând parte din CDU.  Este foarte probabil ca viitorul guvern NRW să fie o coaliție SPD – CDU, din moment ce niciunul dintre partide nu are majoritatea și niciunul nu dorește să se coalizeze cu unul dintre partidele cu tentă extremistă, die Linke (stânga) și AfD (dreapta). Actualul prim-ministru al NRW, Hannelore Kraft (SPD), a declarat, de altfel, că nu se va alia cu partidul Linke.[2] Principalii candidați la funcția de prim-ministru sunt Hannelore Kraft (SPD) și Armin Laschet (CDU).

Hannelore Kraft

Principalele subiecte de discuție

Există o serie de subiecte asupra cărora principalele partide care candidează au vederi similare, precum:

  • Siguranța internă – numărul cazurilor de intrare prin efracție a crescut
  • Trafic – este necesară rezolvarea problemei ambuteiajelor
  • Educație – se pune problema dacă Abitur (examinarea de la finalul ciclului secundar de studii) ar trebui să fie dat după 9 sau după 8 ani și dacă această alegere ar trebui lăsată la latitudinea părinților
  • Toate aceste partide refuză ideea ca numai familia tradițională să apară în imaginile din manualele școlare

Anumite subiecte, însă,  provoacă o departajare clară de viziuni între partidele moderate și cele cu tendințe extremiste. Unul dintre cele mai sensibile subiecte este cel al imigranților. Astfel, AfD se opune accesului refugiaților la sistemul de educație german și proiectelor de integrare a imigranților.

Pe de altă parte, atât SPD și CDU, cât și AfD sunt de acord cu trimiterea înapoi în țările de origine a persoanelor care nu primesc azil din cauză că nu se află în pericol în țările de origine, politică căreia partidele Piraten și Linke se opun.

Wahl-O-Mat

În buna tradiție germană, totul este făcut cu multă seriozitate și este bine gândit. Pentru ca alegătorii să fie capabili de a lua o decizie bine informată atunci când votează, din 2002 a fost creat un site numit Wahl-O-Mat, unde, în urma unui chestionar privind principalele politici aflate în discuție și pe baza răspunsurilor oferite de alegători, li se oferă acestora o privire detaliată asupra viziunii fiecărui partid în legătură cu fiecare dintre subiectele în cauză.

Astfel, dacă un alegător nu este decis ce partid să voteze, acest chestionar îi oferă posibilitatea de a vedea care partid îi împărtășește părerile. Pentru alegerile de duminica aceasta, chestionarul conține 38 de întrebări, cu subiecte ca Abitur, azil pentru imigranți, locuințe sociale, parcuri naționale, adâncirea fluviului Rin pentru vase mai mari, săptămâna de lucru de 30 de ore, etc.

Importanța acestor alegeri

De ce sunt importante aceste alegeri? În afară de faptul că rezultatul acestor alegeri va influența viața a 18 milioane de oameni, există și o miză la nivel național. Fiind ultimele alegeri locale înainte de alegerile parlamentare din septembrie, acestea reprezintă o “testare de teren”. Principalul contracandidat al Angelei Merkel pentru funcția de cancelar, fostul președinte al Parlamentului European, Martin Schulz (SPD), provine din NRW. Un scor slab al SPD în aceste alegeri poate avea un efect negativ asupra șanselor de câștig ale lui Schulz în alegerile pentru Bundestag.

În același timp, rezultatul acestor alegeri prezintă și un risc. Dacă partidele moderate vor crea o coaliție de guvernare, iar oamenii vor fi nemulțumiți de această conducere, alegătorii se vor îndrepta spre partidele de extremă. Într-o Europă care resimte din ce în ce mai mult tendințe extremiste la nivelul formațiunilor politice, chiar și alegerile locale devin adevărate barometre ale transformărilor prin care continentul european trece în acest moment.

           

[1] Der Landeswahlreiter des Landes Nordrhein – Westfalen, https://www.wahlergebnisse.nrw.de/landtagswahlen/2012/aktuell/a0lw1200.html

[2] Der Spiegel, 10.05.2017, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-hannelore-kraft-schliesst-koalition-mit-linken-in-nrw-aus-a-1146959.html

 

 

This Sunday, the inhabitants of the German Land of Nordrhein – Westfalen are expected to the voting booths in order to choose the local Parlament of the next 5 years. What are the stakes involved, the main parties and how the voting system works, all of that below.

Some data regarding the Nordrhein – Westfalen region

Nordrhein – Westfalen is one of the 16 Lands (Bundesländer) that make up the German federation, and it places 4th in terms of territory. With its 18 million people, this is the most inhabited Land in Germany, four of the biggest German cities (Köln, Düsseldorf, Dortmund and Essen) being located here. Nordrhein – Westfalen is one of the most important regions in Germany, economically speaking, 37 of the most important 100 German companies having their headquarters here.

Voting system

The Land is led by a local Parlament, that carries authority in fields like culture, education, internal security, development, research and transportation. Every 5 years, the inhabitants of the Land choose their local Parlament through a mixed voting system, called personalised proportional representation (personalisiertes Verhältniswahlrecht). Thus, they offer two votes – one for a party and one for the representative of the constituency. This way, the inhabitants can vote for a candidate for a seat in the Parlament even if that candidate is not a member of the voted party. A party can only enter the Parlament if it scores at least 5% of the votes.

Main parties of the race

Since 2012, Nordrhein – Westfalen has been led by a coalition made of SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) and the Greens (die Grünen). Both SPD and the Greens have lost popularity since the last elections, with a decrease of 6,1% and 4,3% respectively. Polls show that the parties with the most winning chances are SPD and CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands), the latter scoring an increase of 3,7%[1]. Besides these three parties, FDP, AfD (Alternative für Deutschland), die Linke and Piraten are part of the race. It is the first time when AfD is running in these elections, polls showing a score of 7%, which means that this party has real chances to win seats in the Parlament.

SPD and CDU are currently the most important parties in Germany, the German chancellor,  Angela Merkel, being a member of CDU.  It is highly probable for the future government of NRW to be a coalition between SPD and CDU, as none of these parties has the majority and none of them wishes to make an alliance with any of the more extreme parties, die Linke (left) and AfD (right). The current prime-minister of NRW, Hannelore Kraft (SPD), actually declared that they will not form an alliance with die Linke.[2] The main candidates for the position of prime-minister are Hannelore Kraft (SPD) and Armin Laschet (CDU).

Hannelore Kraft

Main topics

There are some topics on which the main parties have similar views, like:

  • Internal security – as the number of B&E cases has increased
  • Traffic – traffic jams are a real problem
  • Education – there is the question on whether Abitur (the examination taken at the end of the secondary school) should be taken after 9 or 8 years and whether this choice should be made by parents
  • All these parties refuse the idea that only the traditional family should be shown in the pictures from the school books

Some topics, however, cause a clear separation of views between the moderate and the more extreme parties. One of the most sensitive topics is immigration. Thus, AfD opposes to the access of immigrants to the German education system and to the projects of immigrant integration.

On the other hand, both SPD/CDU and AfD agree on sending back to their country of origin the immigrants that do not receive asylum because they are not in danger in their country of origin, policy to which Piraten and Linke oppose to.

Wahl-O-Mat

Pursuant to the good German tradition, everything is well thought and done with all seriousness. For the voters to be able to make a well-informed decision, a website called Wahl-O-Mat was created since 2002; on this website, following a quiz on the main topics and depending on the answers offered by the voters, people receive a detalied view on each party’s perspective on each of the topics. Thus, provided a person is not yet set on voting for a certain party, this quiz offers him the possibility of finding out which of the parties shares his views. Regarding this Sunday’s elections, the quiz is made of 38 questions, varying from topics as Abitur, migrants asylum, social housing, national parks, increasing Rhine’s depth for larger ships, 30-hour working week, etc.

The importance of these elections

Why are these elections so important? Besides the fact that the result of these elections will influence the life of nearly 18 million people, there is also a national stake. As these are the last local elections before the Bundestag elections in September, they represent a “field test”. The main opponent of Angela Merkel for the position of chancellor, the former president of the European Parlament, Martin Schulz (SPD), comes from NRW. A poor score in this elections could have a negative effect on Schulz’s winning chances in the Bundestag elections.

In the same time, the result of these elections also comes with a risk. If the moderate parties form a governing coalition and fail to meet people’s expectations, the voters will turn to the more extreme parties. In a Europe more and more „wounded” by extremist political factions, even local elections become a barometer of the changes the continent currently goes through.

 

 

           

 

[1] Der Landeswahlreiter des Landes Nordrhein – Westfalen, https://www.wahlergebnisse.nrw.de/landtagswahlen/2012/aktuell/a0lw1200.html

[2] Der Spiegel, 10.05.2017, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-hannelore-kraft-schliesst-koalition-mit-linken-in-nrw-aus-a-1146959.html

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.